TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Aoka anie mba tsy ho tezitra ny Tompo, fa mbola hiteny aho: Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano. Dia hoy Izy taminy:

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 69.76 MBytes

Marina noho izaho izy, satria tsy nomeko ho vadin’i Sela zanako. Manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany? Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa olom-bitsy aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia ho fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Tsy handringana Aho, raha mahita dimy amby efa-polo ao. Si vous voulez supporter l’effort pour le dévéloppement, vous pouvez installer l’autre version « Fihirana Katolika Version Sponsorisée ». Araka ireo teny ireo no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Nofiko fa indro, hono, nisy tahom-boaloboka teo anatrehako; 10 ary ilay tahom-boaloboka nisampana telo, ka nony nitsimoka izy, dia niposaka ny voniny, ary ny sampahony nahavanona voaloboka masaka.

Ce document au format PDF 1. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra.

Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Misia mazava; dia nisy mazava. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro katilika izany. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy.

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa ary hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka ny karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Misia fahazavana eny amin’ny habakabaky ny lanitra hampisaraka ny andro sy ny alina; ary aoka ho famantarana sy ho fotoana ary ho andro sy taona ireo.

Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany.

Aoka ny tany hamoaka zava-manan’aina samy araka ny karazany avy, dia bwiboly fiompy sy biby mandady sy mikisaka ary bibi-dia, samy araka ny karazany avy; dia nisy izany. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany.

Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany.

Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Dia katokika hariva, ary nisy maraina, andro fahenina izany. Chapitre 2 1 Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy.

baiboly katolika pdf

Ary ny ony fahefatra dia Eofrata. Ny hazo babioly eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ankehitriny dia ktaolika avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy.

Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Aza ihinananareo ny hazo rehetra amin’ny saha? Ny voan’ny hazo eo amin’ny saha dia azonay ihinanana ihany; 3 fa ny voan’ny hazo bziboly afovoan’ny saha kosa no efa nataon’Andriamanitra hoe: Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo. Tsy ho faty tsy akory ianareo; 5 fa fantatr’Andriamanitra fa na amin’izay bajboly hihinananareo azy dia hahiratra ny masonareo, ka ho tahaka an’Andriamanitra ianareo, hahalala ny ny tsara sy ny ratsy.

  TÉLÉCHARGER CAMTASIA STUDIO 7 STARTIMES GRATUIT

Nandre Anao tao amin’ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka, ka dia niery. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinanao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho. Inona izao nataonao izao? Ny menarana no namitaka ahy, ka dia nihinana aho.

Satria nanao izany ianao, koa amin’ny biby fiompy rehetra sy ny bibi-dia rehetra dia ianao no voaozona: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa haiboly manan’anaka ianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka; ary ny vadinao no hianteheran’ny fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao.

Indro, ny olona katoolika tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara bqiboly ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy. Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho.

Applications

Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary Jehovah nankasitraka an’i Abela mbamin’ny fanatiny; 5 fa Kaina mbamin’ny bajboly kosa tsy mba nankasitrahany.

Dia tezitra indrindra Kaina, sady nanjombona ny tarehiny. Nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao, dia biboly eo am-baravarana ny ota; ary ianao no kendren’ny faniriany, kanefa ianao katollika tokony hanapaka azy. Asa; moa mpitandrina ny rahalahiko katooika aho?

Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary Jehovah nanao famantarana ho an’i Kaina; mba tsy hisy baibloy azy izay rehetra hahita azy. Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Efa namono lehilahy aho noho ny feriko, Ary tovolahy noho ny faharatrako. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy.

Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Chapitre 6 1 [Noa sy ny Safo-drano] Ary raha vao nihamaro ny olona tambonin’ny tany ka teraka zazavavy maro, 2 dia hitan’ny zanak’Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin’ny olona; ka dia nifidy vady ho azy tamin’izy rehetra araka izay tiany izy. Tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin’ny olona ny Fanahiko, kaatolika amin’ny faniavany dia nofo izy; nefa ho roa-polo amby zato taona ny baboly.

Haringako tsy hisy ambonin’ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin’ny olona ka hatramin’ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mbamin’ny voro-manidina; fa manenina Aho noho ny nanaovako azy. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin’ny olona niara-belona taminy; eny, niara-nandeha tamin’Andriamanitra Noa.

Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho. Chapitre 7 1 Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, baiholy ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao.

Chapitre 8 1 Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa mbamin’ny bibi-dia rehetra ary ny biby fiompy rehetra, izay niaranitoetra baivoly tao anatin’ny sambo-fiara; ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran’ny tany, ka dia nihena ny rano.

baiboly katolika pdf

Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin’ny olona Aho; fa ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko.

Chapitre 9 1 Ary Andriamanitra nitso-drano an’i Noa sy ny zanany hoe; Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany. Izao no famantarana ny fanekena izay ataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin’ny zava-manan’aina rehetra eo aminareo hatramin’ny taranaka fara mandimby: Izany no famantarana ny fanekena izay naoriko ho amiko sy ho amin’ny nofo rehetra katoliika tany. Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. Samy niteraka zazalahy avy izy taorian’ny safo-drano.

  TÉLÉCHARGER MUSIC LOTFI DK KATASTROPHE GRATUIT

Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah.

Fihirana Katolika

Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara. Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.

Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika pef, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika.

Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan’ny hataony; koa izao dia baibooy hisy azo sakanana na inona na inona izay baibolt hatao. Rehefa zato katolkia Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary ny tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; 2 dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa ianao; 3 ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.

Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Ary katoluka Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Ny taranakao no homeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an’i Jehovah Izay niseho taminy. Indro, fantatro fa vehivavy baibo,y tarehy ianao, 12 ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Vadiny io; ka hovonoiny aho, fa ianao kosa hovelominy. Inona izao nataonao tamiko izao? Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy?

Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.

Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.

Baiboly Katolika – Mana isan andro

Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Dia nomen’i Abrama azy ny ampahafolon’ny zavatra rehetra. Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany ho anao.

Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Izaho no nampanan-karena an’i Abrama24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay niaraka tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany.

Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Aza matahotra, ry Abrama; Izaho no ampinganao sy valimpitia lehibe indrindra ho anao.

Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Indro, izaho tsy nomenao fara handimby, ka, indro, ny anankiray amin’ny ato antranoko no handova ahy. Tsy handova anao izany; fa izay haterakao, dia izy no handova anao.